Beroepsziekten

De zaak van de gepeste chauffeur

Dit is het verhaal van Peter, vrijwel zijn gehele werkzame leven werkzaam als chauffeur in dienst van een transportbedrijf. Na ruim 10 jaar zonder noemenswaardige problemen te hebben (samen) gewerkt, werd een collega-chauffeur benoemd tot (hoofd) planner, tevens leidinggevende van Peter. Vanaf dat moment ging het tussen beiden mis: Peter kreeg in toenemende mate te maken met treiterijen, verbale en zelfs fysieke intimidatie door de planner. Toen Peter daarover, eerst bij de planner en toen dat niet hielp bij de werkgever zelf, zijn beklag deed, werd hij eerst uitgelachen en volstond een gesprek tussen werkgever en planner, waarbij deze werd opgedragen zich voortaan in te houden. Dat lukte (hem) niet en toen Peter dit opnieuw aan de kaak stelde volgden er weer enkele gesprekken maar dat veranderde de houding en het gedrag van de planner niet. Op een gegeven moment, in 2009, was het incasseringsvermogen van Peter op en viel hij uit met (forse) psychische klachten waarvoor hij zich onder behandeling moest stellen. Na verloop van tijd werd hij volledig arbeidsongeschikt verklaard door het UWV en werd het dienstverband beëindigd.

Peter kaartte de zaak aan bij het Bureau Beroepsziekten FNV die de werkgever aansprakelijk stelde omdat zij niet had gezorgd voor veilige arbeidsomstandigheden. Dit werd van de hand gewezen waarna ons kantoor een aansprakelijkheidsprocedure is begonnen. De zaak werd in 1e instantie verloren omdat de rechtbank vond dat de werkgever zijn zorgverplichtingen jegens Peter was nagekomen. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof anders: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:2234

 

Met verwijzing naar artikel 3 lid 2 Arbowet overwoog het hof dat een werkgever verplicht is te zorgen voor een beleid om psychosociale arbeidsbelasting zoveel als mogelijk te beperken en te voorkomen dat daardoor gezondheidsschade bij de werknemer ontstaat. In dit geval vond het hof dat de werkgever die verplichting onvoldoende had nageleefd zodat de werkgever aansprakelijk was vanwege schending van zorgverplichtingen. Omdat nog niet vaststond dat de psychische klachten van Peter daarvan het gevolg waren heeft het hof een deskundige (psychiater) benoemd die concludeerde dat er geen andere oorzaak voor de klachten bestond dan hetgeen Peter van de planner te verduren had gehad en het gebrek aan bescherming daartegen door de werkgever: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:593

 

Naar aanleiding van beide uitspraken is tussen Peter en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever een schikking bereikt voor een bedrag van ruim € 166.000, waarmee de schade van Peter, o.a. bestaande uit inkomensverlies, te weinig pensioenopbouw en smartengeld grotendeels is vergoed. Het belangrijkste voor Peter is echter de erkenning voor hem persoonlijk en in het algemeen dat werkgevers zich niet alleen bewust zijn van intimidatie en pesterijen op de werkvloer maar dat de Arbowet ze verplicht om daar ook wat aan te doen.

 

 

Werkgever aansprakelijk voor lasser met COPD/longemfyseem

Bijna 20 jaar werkt een lasser bij een metaalbedrijf. Bij lassen komt sowieso lasrook vrij. Dat is slecht voor de gezondheid. De werkgever moet daarom metingen laten doen om na te gaan wat de concentratie aan lasrook is . Meten is immers weten. En geeft de mogelijkheid de juiste maatregelen te treffen. Zoals goed afgestelde afzuiging of adembescherming. De werkgever heeft nooit metingen gedaan.

De lasser wordt in 2009 ziek. Hij krijgt COPD met longemfyseem en is aangewezen op een zuurstoffles. Zijn werk kan hij niet meer doen.

De werkgever wordt aansprakelijk gesteld door Bureau Beroepsziekten FNV, maar wil niet weten van een schikking. Daarom wordt de zaak aan de kantonrechter voorgelegd.

Eerst beslist de rechter in een tussenvonnis dat er een deskundigenonderzoek moet plaatsvinden om de blootstelling aan lasrook in te schatten. Omdat de werkgever de verplichte metingen nooit heeft laten doen, mag de werkgever de kosten van de deskundige betalen.

De deskundige concludeert dat er sprake is geweest van een blootstelling aan lasrook onder het wettelijke maximum van destijds. Maar wel boven het gezondheidskundige maximum, want dat is namelijk veel lager. De kans dat de ziekte van de lasser door de blootstelling aan lasrook is veroorzaakt is, schat de deskundige op minimaal 50%.

De kantonrechter vindt dat met een redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat er verband bestaat tussen de werkzaamheden en de ziekte van de lasser. Dat de blootstelling onder het wettelijke maximum lag, betekent niet dat de werkgever aan de zorgplicht heeft voldaan. Het (veel lagere) gezondheidskundige maximum was al vanaf 1993 bekend. Dat de wetgever de regels pas heel laat aanpast, kan de werkgever dus niet baten.

De werkgever is aansprakelijk en moet de schade van de lasser betalen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:10808

 

Ziekte van lyme als beroepsziekte

Een ambtenaar van de gemeente Utrecht kwam tijdens zijn werkzaamheden dagelijks geruime tijd in aanraking met vegetatie waarin teken kunnen voorkomen. Het werk vond plaats o.a. in natuurparken, bermen, baggergebieden en ruig begroeide verlaten gebieden. De ambtenaar heeft de ziekte van Lyme opgelopen en volgens hem  kwam  dat door zijn werkzaamheden. Een ambtenaar heeft recht op vergoeding van de schade die hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, als het bestuursorgaan zijn zorgplicht niet is nagekomen. De ambtenaar heeft een verzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht  om de aansprakelijkheid voor het letsel dat  hij heeft opgelopen tijdens zijn werkzaamheden te erkennen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht heeft  dit verzoek  afgewezen.  De ambtenaar heeft tegen dit  besluit  beroep ingesteld.

In de beroepsprocedure heeft de bestuursrechter besloten dat er een causaal verband bestaat  tussen de werkzaamheden van de ambtenaar en de opgelopen ziekte. De bestuursrechter oordeelt dat de verweerder niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en oordeelt dat het beroep gegrond is  en de gemeente aansprakelijk.

 

Lees hier het verhaal van onze cliënt de heer Schut

https://www.fnv.nl/lidmaatschap/voordelen/fnv-magazine/zal-je-maar-gebeuren/

Blootstelling aan toxische stoffen

De werknemer heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor het letsel dat hij heeft opgelopen tijdens het lossen van gegaste containers. Volgens de werknemer is er sprake geweest van chronische en piekbloostelling aan toxische stoffen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Er is sprake van cognitieve klachten (geheugenstoornis). In de bodemprocedure heeft de kantonrechter geoordeeld dat er een deskundige aangewezen moest worden ter beoordeling van het verband tussen het lossen van gegaste containers en het ontstaan van cognitieve klachten. De deskundige oordeelde dat er sprake was van (een milde vorm) van OPS. De kantonrechter volgt het oordeel van de deskundige en stelt de aansprakelijkheid van de werkgever vast. De kantonrechter oordeelt namelijk dat de werkgever te kort  is geschoten in zijn zorgverplichting tegenover de werknemer. De werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft opgelopen.

Zie bijgaand vonnis.

Voor meer informatie over het lossen van gegaste containers zie onderstaande link. 

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-gift-im-container-100.html 

Brandweer Ede met asbest "Onvoldoende zorgvuldig"

Abestzaak van mr. R.F. Ruers, artikel in NRC van 19 januari 2016.

Voor meer informatie zie onderstaande link.

http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/19/brandweer-ede-met-asbest-onvoldoende-zorgvuldig-1579048

Schildersziekte

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor het letsel dat hij heeft opgelopen in uitoefening van zijn vak. De werknemer is tijdens zijn werkzaamheden blootgesteld aan voor gezondheid gevaarlijke stoffen, waaronder thinner en andere schadelijke oplosmiddelen. Als gevolg van deze blootstelling heeft de werknemer gezondheidsklachten ontwikkeld. Deze gezondheidsklachten kunnen worden aangeduid als cognitieve functiestoornissen, concentratieproblemen, neuropsychologische afwijkingen en vermoeidheid. Ondanks dat het NCvB geen eenduidige OPS-diagnose (schildersziekte) heeft gegeven, is wel vastgesteld dat de gezondheidsklachten met het werk samenhingen. De zaak is geregeld.   

Op het eerste gezicht vergelijkbare zaken

Wanneer u door ongeluk of beroepsziekte financiële schade hebt opgelopen, die u vergoed krijgt, dan hebt u meestal ook recht op smartengeld. Dat is immateriële schade die niet met bonnetjes te bewijzen is. De hoogte van dat smartengeld is niet eenvoudig te berekenen en hangt af van veel omstandigheden. In twee zaken die op elkaar lijken is bijvoorbeeld een zeer verschillend bedrag aan smartengeld toegekend. Het betrof twee politie agenten die beiden tijdens de uitoefening van hun functie letsel aan hun hand hadden opgelopen. Maar er waren ook grote verschillen: De duur en complexiteit van de behandeling en het herstel verschilden sterk (bij de een waren twee extra operaties verricht), de uiteindelijke mogelijkheden om de hand te gebruiken (6% in het ene geval, 30% in het andere) en de gevolgen die het had voor andere zaken die invloed hebben op het menselijk geluk: hobby’s, sport, huishoudelijke taken en klussen. Mede daarom waren er ook verschillen in de psychische klachten. Deze verschillen hebben er in deze twee zaken voor gezorgd dat in het ene geval 1500,- smartengeld is toegekend en in het andere geval 20.000,-, een verschil van 18.500,-!

In de vernieling

Govert Jan Knotter procedeerde voor Fred Kaagman en is er in geslaagd een mooie schikking te bereiken.

http://www.fnv-magazine.nl/201701#!/het-zal-je-maar-gebeuren

Beroepsziekten

De heer X heeft ruim 20 jaar gewerkt voor een bedrijf dat hoogwaardige anoden voor de aluminium industrie produceert. De heer X werkte als operator en het behoorde tot zijn taak om vastgekoekte vuilresten van de anoden blokken te verwijderen (schoon te maken) met behulp van een mechanische lucht-bikhamer. Dit was erg zwaar werk, met veel trillingen, en hij heeft daardoor klachten aan zijn polsen en schouders gekregen. Daarnaast was hij heftruckchauffeur; daarbij stond hij voortdurend bloot aan lichaamstrillingen die niet voldoende werden opgevangen door vering en stoel. Als gevolg daarvan heeft hij ook nog rugklachten gekregen. In 2010 is hij uitgevallen met deze klachten en later bleek dat hij niet meer zou herstellen en niet meer kon werken. De heer X heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor zijn (letsel)schade als gevolg van deze beroepsziekten. Ons kantoor heeft voor hem de procedure bij de rechtbank Rotterdam gevoerd. Onder leiding van de rechter was de werkgever bereid om de zaak te schikken voor een bedrag van € 150.000,-.