Medisch tuchtrecht

Schending medisch beroepsgeheim

Medisch adviseur De Zeeuw, werkzaam bij Medirisk, heeft het huisartsenjournaal van onze cliënt aan anderen, o.a. de feitelijke schadebehandelaar en diens opdrachtgever, verstrekt. Hij heeft hierbij geen rekening gehouden met zijn medisch beroepsgeheim en evenmin blijk gegeven van een zorgvuldige afweging waarom hij dat beroepsgeheim heeft geschonden.

De medisch adviseur beroept zich op de Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het tuchtcollege oordeelt dat de Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade in strijd is met de vigerende wetgeving punt 5.4 en 5.5. Bovendien heeft de medisch adviseur gehandeld in strijd met de Medische Paragraaf zelf.

De Medische Paragraaf biedt de medisch adviseur namelijk enige ruimte, maar hij heeft niet zorgvuldig van deze ruimte gebruik gemaakt.